Stäng
maj 29, 2017
Eric Rosén, chefredaktör

Kampen mot hedersvåldet måste föras på flera plan

I dag publicerar Aftonbladet en stor granskning av hedersförtryck och hedersvåld i Sverige. Det är ett jättejobb, med en noggrann genomgång av 200 rättsfall under de senaste två åren. Den berättelse som 39-åriga Helena återger i en minidokumentär är fullständigt outhärdlig i sin brutalitet – samtidigt som den vittnar om en kvinna mot alla odds klarat sig och slagit sig fri.

Granskningen och berättelserna drabbar en som ett slag i magen, man tappar luften. Samtidigt är det tyvärr ingen nyhet att detta pågår. Vi har fått återkomma till det många gånger, och lär få göra det igen. Det mesta återstår fortfarande att ta tag i. Det resurscentrum i Stockholm som utlovades för några år sedan finns förvisso på plats i dag, men kunskapen hos socialtjänst och domstolar måste fortfarande bli bättre. Vi har gång på gång pekat på vikten av en stabil finansiering för kvinnojourer – och tyvärr tvingats konstatera att de satsningar som gjorts inte alltid nått fram.

Det är livsviktigt att ingripa, rädda och skydda när förtrycket har eskalerat men lika centralt att göra något åt ofrihetens grunder. Det handlar om att slåss för fler generella feministiska segrar, det handlar om att bryta bostadssegregation och skolsegregation (det är viktigare än ”kundnöjdhet”) och det handlar om att säkerställa att kvinnor har mer makt i sin vardag och över sina liv.

Hedersförtryck i Sverige och en generell vilja att ta avstånd från det moderna samhällets ”moraliska förfall” har lättare att frodas när materiella villkor hotas i grunden.

Kampen mot de som vill inskränka andra människors frihet är inte bara en polisiär kamp utan också ett slag om makt och jämlikhet. Det patriarkala våldet och den hederskultur som går att finna över hela jorden kommer alltid att ha en starkare position om det materiella beroendet av familjeenheten, eller familjeöverhuvudet, dikterar din vardag. Den analysen är en ibland bortglömd del av varför kvinnors inträde på arbetsmarknaden, rätten till barnomsorg och avskaffandet av sambeskattning varit så viktigt i Sverige. På samma sätt är en starkare lagstiftning mot barnäktenskap ett viktigt verktyg som måste komma på plats. Genom att ändra i lag och tillämpning, genom att stärka kvinnors position i alla delar av samhällslivet – snarare än genom att bara försöka vinna en kulturkamp – kan man försvaga förtryckarens faktiska maktposition.

De hedersmördare som tagit livet av Maria Barin Aydin, Pela Atroshi och Fadime Sahindal kommer man inte åt med generella och breda reformer. De kan bara hanteras polisiärt. Men det förtryck som begränsar människors vardag och kringskär kvinnors frihet dag efter dag kan bara brytas ned genom att kvinnor får mer makt och en starkare position, både materiellt och som egna individer.

Sök på Politism.se