Stäng
Pressrelease från Kantar Sifo
april 17, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Var nionde ung kvinna utsatt för sexuella trakasserier i tjänsten senaste året

Jennie Bacchus Hertzman, analytiker Kantar Sifo

34 % av alla kvinnor mellan 18-64 år uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier under sitt arbetsliv. Motsvarande siffra bland män är 7 %. Resultatet bifogas i detta pressmeddelande.

– En öv ervägande majoritet som utsatts för sexuella trakasserier väljer att inte berätta. De flesta berättar inte för sin chef, än färre berättar för facket. De mest frekventa valen är att berätta för en kollega – eller inte för någon alls, konstaterar Jennie Bacchus Hertzman, analytiker på Kantar Sifo.

Män och kvinnor har likartade attityder till vad som är att betrakta som sexuella trakasserier. Men skillnaderna är markanta i svaren på i vilken utsträckning man utsatts för oönskade beteenden: Kvinnor utsätts i större utsträckning för oönskade beteenden än män. En lista på dessa attityder och beteenden finns nedan.

– Det finns sannolikt branscher där problemen är större, andra där de är mindre. Det här resultatet är ett genomsnitt bland den yrkesarbetande befolkningen. Studien kan och bör upprepas, säger Kantar Sifos Jennie Bacchus Hertzman.

Stor ansträngning har lagts på frågedesignen för att säkerställa rätt tolkning av sexuella trakasserier. Respondenterna har först svarat på attityder till olika beteenden, därefter på i vilken utsträckning man själv varit utsatt för olika beteenden de senaste tolv månaderna samt om de utsatts för sexuella trakasserier.

Kontakt

Jennie Bacchus Hertzman, analytiker Kantar Sifo
0701 842 190, [email protected]

Jonathan Wennö, affärsområdeschef Kantar Sifo
0709 839 574, [email protected]

Om undersökningen
Studien tar fasta på attityder till olika former av beteenden, frekvens av oönskade beteenden, trakasserier med bas i lagens diskrimineringsgrunder samt omfattning och frekvens av utsatthet för sexuella trakasserier.

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo i samband med en undersökning på uppdrag av Teaterförbundet för scen och film (TF), Svensk Scenkonst, Musikerförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf). Den 28 december 2017 – 14 januari 2018 genomförde Kantar Sifo en jämförelsestudie bestående av den yrkesverksamma allmänheten, 18-64 år, med 2000 svarande från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade kvalitetspanel. Detta för att kunna sätta resultaten i ett vidare sammanhang. Det går inte att anmäla sig självmant till Sifopanelen, rekrytering sker vid slumpmässiga telefon- eller postala undersökningar.

Kantar Sifos stora erfarenhet av medlems- och medarbetarundersökningar ligger till grund för arbetet. Vi tog även intryck av tre andra studier: YouGov/Economists undersökning om attityder (hösten 2017), European Union Agency for Fundamental Rights – Violence against women – an EU-wide survey (2014) för frågor om oönskade beteenden (sexuella trakasserier) samt studien “Using Surveys to Assess the Prevalence of Sexual Harassment: Some Methodological Problems” av Arvey and Cavanaugh, publicerad i Journal of Social issues 1995.

Frågor om attityd kring olika beteenden och sexuella trakasserier

 1. Krama någon utan att vara säker på att det är uppskattat
 2. Ta någon på baken utan att vara säker på att det är uppskattat
 3. Pussa någon utan att vara säker på att det är uppskattat
 4. Säga till någon att hen är snygg utan att vara säker på att det är uppskattat
 5. Säga till någon att hen är sexig utan att vara säker på att det är uppskattat
 6. Skämt med sexuella inslag utan att vara säker på att det är uppskattat
 7. Upprepat kommentera någons klädsel utan att vara säker på att det är uppskattat

Frågor om utsatthet för oönskat beteende

 1. Upplevt att du inte har blivit lyssnad till
 2. Upplevt att du har blivit isolerad/utfryst från den övriga arbetsgruppen
 3. Upplevt att du har blivit kränkt eller missgynnad av en kollega
 4. Upplevt att du har blivit kränkt eller missgynnad av chef eller arbetsledare
 5. Upplevt att du har känt dig hotad av kollega
 6. Upplevt att du har hållit tillbaka åsikter för att inte riskera din position på arbetet
 7. Upplevt att du har hållit tillbaka åsikter av rädsla för repressalier
 8. Olämpligt stirrande eller blickar som gjort att du känt obehag
 9. Kommentarer om ditt fysiska utseende som gjort att du känt obehag
 10. Ovälkommen beröring av sexuell art som upplevts kränkande
 11. Trots att du redan har sagt nej, fått upprepade förslag om att träffas på ett sätt som inte upplevts vara av ren vänskaplighet
 12. Olämpliga närmanden av kollega/-or i sociala nätverk såsom chattar och Facebook
 13. Ovälkomna mejl/sms från kollega/-or av sexuell art som upplevts stötande
 14. Någon som, på ett sätt som du upplevt sexuellt stötande, visat delar av sin kropp för dig
 15. Sexuella inviter för att du ska få fördelar i ditt arbete
 16. Någon som visar bilder av sexuell natur på ett sätt som varit oönskat
 17. Någon som försökt tvinga till sig en sexuell handling med dig
 18. Någon som försökt tvinga till sig en sexuell handling med dig när du endera sovit eller varit påverkad av alkohol/droger
 19. Någon som tvingat till sig en sexuell handling med dig

Frågor om sexuella trakasserier

 1. Någon gång i ditt yrkesliv utsatts för sexuella trakasserier i eller kring din arbetssituation
 2. De senaste 12 månaderna någon gång utsatts för sexuella trakasserier i eller kring din arbetssituation

Sök på Politism.se