Stäng
Pressrelease från Recyctec
mars 22, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Uppdatering – refinansiering, kapitalanskaffning och besparingar

Styrelsen för Bolaget meddelade i pressmeddelande den 24/1 2019 beslutet att genomföra en kapitalanskaffning genom en riktad nyemission samt att fokuserat arbeta med andra åtgärder för att säkerställa Bolagets ställning och förmåga att fortsätta med planerade investeringar, förbättringsåtgärder och verksamhet

Emissionen inbringade i sin hela omfattning 5,46 MSEK i kapitaltillskott, detta genom konvertering av tidigare utgivna brygglån från Styrelse och Ledning samt genom nyteckning av aktier.

Därutöver har Bolaget genom Almi Företagspartner erhållit ett investeringslån om 1,45 MSEK.

Slutligen har en rörelsekredit om maximalt 2 MSEK eller 80% av innevarande orderstock, möjliggjorts genom ett samarbete med Nordea Start Up & Growth.

Tidigare kommunicerat besparingsprogram får full effekt i samband med mars månads slut.  Detta, tillsammans med övriga – redan genomförda besparingar medger att Bolagets besparingsmål om 1,2 MSEK för verksamhetsåret 2019 anses vara uppnått och frigjorda resurser kan därmed återinsättas i den operativa verksamheten för verklig effekt.

Kommentarer av VD, Göran Nylén:

”Vi har på förhållandevis kort tid identifierat och genomfört ett stort antal åtgärder för att stärka Bolagets ställning. Viktigast för oss nu är vi kan upprätthålla investerings och förbättringstakten enligt plan samt hålla en klar och tydlig riktning mot positivt kassaflöde.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Nylén, VD                                  Ragnhild Skjævestad, Ordförande
E-post: goran.nylen@recyctec.se        E-post: ragnhild@altavida.no  
Tel: +46 723 88 63 77                          Tel: +47 926 060 75

Denna information Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019

Recyctec, EarthCare® och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Sök på Politism.se