Stäng
Pressrelease från Preem AB
juli 4, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Sweco-rapport bekräftar omfattande svenskt handelsunderskott för hållbara biodrivmedel – trots stor svensk potential

Sweco har gjort en bedömning av förutsättningarna för att de politiska klimatmålen inom transportsektorn nås utifrån dagens politiska styrmedel. Enligt rapporten bedömer Sweco att det finns hinder för att flera av de uppsatta målen uppnås.

Sweco föreslår ett omtag för styrmedel gällande biodrivmedel och föreslår att en utredning om hur den inhemska produktionen kan öka tillsätts. I rapporten står att ”Utredningen skulle med fördel kunna likna den nyligen aviserade utredningen om svensk biogas framtid. Utredningen bör se över hur olika styrmedel harmoniserar med varandra samt ge förslag på specifika styrmedel som skulle kunna skapa innovation och industriell utveckling.”

– Om Sverige ska vara ett föredöme i omställningen mot förnybara drivmedel behöver vi tillvarata den unika potential som finns i svenska hållbara råvaror från skogs- och lantbruk. Vi behöver en politik som stimulerar inhemsk produktion av biodrivmedel, säger Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem.

– Svenska styrmedel för biodrivmedel är i för hög grad inriktade på att endast öka användningen av biodrivmedel, men saknar incitament för att bevara och öka den inhemska produktionen av biodrivmedel. Detta synsätt måste ändras. En ökad svensk produktion skulle leda till fler jobb, en levande landsbygd och tryggare energiförsörjning, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen.

Läs hela rapporten från Sweco:
”Mål och styrmedel inom transportsektorn – Effekter på Biodrivmedelsutvecklingen” 

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070 450 10 01, [email protected]
Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem, 070 450 12 22
Lantmännens pressjour, 010 556 88 00, [email protected]
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen, 070 602 87 80

Sök på Politism.se