Stäng
Pressrelease från Käppalaförbundet
augusti 15, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Nytt verksamhetstillstånd: Käppalaförbundet får rena mer avloppsvatten i Käppalaverket, men med skärpta utsläppskrav

Det nya tillståndet innebär bland annat att Käppalaförbundet får möjlighet att rena mer avloppsvatten (från motsvarande 900 000 personer i stället för 700 000), producera mer fordonsgas (10 miljoner kubikmeter i stället för 6 miljoner) och tillvarata värmeenergi från det renade avloppsvattnet upp till 40 megawatt. Villkor ställs också på att förbundet ska följa utvecklingen och arbeta för att införa ny teknik för läkemedelsrening i Käppalaverket.

I det nya tillståndet ställs skarpa krav på utsläpp av kväve, fosfor och organiskt material. De nya utsläppsvillkoren gäller som årsmedelvärde från år 2027.

ÄmneÄmne Nuvarande utsläppsvillkor

(gäller till och med 2026)

Nya utsläppsvillkor

(gäller från och med 2027)

Kväve 10 mg/l 6 mg/l (max 400 ton/år)
Fosfor 0,3 mg/l 0,20 mg/l (max 13 ton/år)
Organiskt material (BOD7) 8 mg/l 6 mg/l

– Det nya verksamhetstillståndet innebär skärpta utsläppsvillkor, vilket är bra för miljön. Vi kommer visserligen att släppa ut större mängder renat avloppsvatten i Östersjön i framtiden i och med att befolkningen växer i våra medlemskommuner. Men, eftersom utsläppsvillkoren skärps betydligt kommer den totala mängden av utsläppta näringsämnen från Käppalaverket till Östersjön ändå att minska, säger Andreas Thunberg, VD på Käppalaförbundet.

De skärpta utsläppsvillkoren är en tuff utmaning för Käppalaförbundet som nu har sju år på sig innan de nya villkoren börjar gälla. För att uppfylla kraven planerar förbundet att förändra reningsprocessen i den befintliga anläggningen.

– Just nu pågår ett pilotförsök i en av våra elva reningslinjer för att finna rätt teknisk lösning som kan uppfylla de krav som ställs. Därefter planerar vi att under de kommande åren bygga om resterande tio linjer, avslutar Andreas Thunberg.

Stockholmsregionen växer och befolkningsökningen i förbundets elva medlemskommuner förväntas ligga på cirka 1,5-2 procent per år framöver. Käppalaförbundet är en typ av verksamhet som måste planera mycket långsiktigt. Det nya tillståndet är tänkt att kunna gälla under cirka 25 år och förbundet har tagit höjd för de förhållanden som förväntas gälla år 2040 när det gäller exempelvis befolkningsstorlek. Tillståndsprocessen har tagit ungefär 4,5 år.

 

Sök på Politism.se