Stäng
Pressrelease från NextCell Pharma AB
februari 22, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

NextCell fortsätter sin verksamhetsutveckling

ProTrans-1, NXTCLs pågående kliniska läkemedelsprövning avseende behandling av diabetes typ-1, är uppdelad i två delar där den första är en doseskalering i tre steg med tre patienter i varje, totalt nio patienter. Samtliga patienter behandlades under 2018 och följs nu upp under 12 månader. Säkerhetsresultat från del 1 uppnås i samband med att sista patienten lämnar studien, vilket sker i september 2019. Andra delen av studien är randomiserad, dubbel-blindad och placebokontrollerad, där tio patienter får ProTrans och fem patienter får placebo, totalt femton patienter. Hitintills har 10 patienter inkluderats i studien och 5 patienter har fått sin behandling.

ProTrans-repeat, är en klinisk studie som NXTCL har ansökt om att få starta, (publicerat 2018-11-05). Den nya studien är en naturlig förlängning av ProTrans-1. Efter patienternas sista besök i ProTrans-1 del 1 kommer patienterna att tillfrågas om de vill delta i en ny studie där de får ytterligare en behandling med ProTrans, förutsatt Läkemedelsverkets godkännande. Patienterna följs under 12 månader och behandlingen utvärderas med avseende på säkerhet och effekt, dvs kroppsegen insulinproduktion.

NXTCL för pågående diskussioner med framförallt akademiska grupper om att initiera klinisk läkemedelsprövning med ProTrans för en ny indikation. Planen är att lämna in en ansökan under 2019.

Cellaviva, NXTCLs stamcellsbank för familjesparande, har haft en kraftigt ökad kundtillströmning under det senaste halvåret (publicerat 2019-02-05). Det är dels ett resultat av ökat intresse för stamcellssparande i Sverige, dels en följd av expansionen till Danmark.

Cellavivas långsiktiga arbete med att öka medvetenheten om stamceller, till exempel genom samarbetet med Nordic Tech House och Isabella Löwengrip, har börjat visa resultat. I oktober 2018 expanderade Cellaviva till den danska marknaden vilket redan har bidragit positivt till försäljningssiffrorna.

NXTCL har levererat på betydligt fler områden än vad som tidigare kommunicerats i prospektet för nyemissionen. Några exempel är:

  •  Cellavivas geografiska expansion
  •  Förberedelse för lansering av stamcellssparande från vuxna
  •  Två patentansökningar inlämnade
  •  Ansökan om ny klinisk prövning, ProTrans-repeat
  •  Andra affärsutvecklingsmöjligheter som ännu inte kan kommuniceras
  •  Deltagande i flera arbetsgrupper, vilket främjar utvecklingen av cellterapi i Sverige

Sök på Politism.se