Stäng
Pressrelease från MedCap AB
april 16, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

MedCaps årsredovisning jan-dec 2018 offentlig, bokslutskommunikén 2018 justerad

MedCaps årsredovisning för perioden jan-dec 2018 finns nu tillgänglig på www.medcap.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som efterfrågar den.

Med anledning av att koncernens kassaflödesanalys, avsättningarna i koncernens balansräkning, not med finansiella instrument, samt not med IFRS 16, har justerats i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén som publicerades den 15 februari 2019, finns nu en justerad version av bokslutskommunikén för 2018 som ersätter den tidigare publicerade versionen på MedCaps hemsida. Justeringarna har ingen resultatpåverkan.

MedCaps årsstämma kommer att hållas den 13 maj 2019, kl. 16.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2019 kl. 08.30 CET.

Sök på Politism.se