Stäng
Pressrelease från Transiro Int AB
maj 17, 2019
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Kommuniké från Årsstämman 2019 i Transiro Int AB (publ)

Idag 2019-05-17 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.        

 • Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske.
   
 • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
   
 • Stämman beslutade att utöka antalet ledamöter från fyra till fem. Stämman beslutade följande styrelse: Omval av fyra ledamöter enlig följande – Jonas Litborn, Anna Lassi, Robert Jensen och Anders Larsson och nyval av Esbjörn Nordesjö.
   
 • Stämman beslutade om omval av revisorsfirma Ernst & Young AB med revisor Per Karlsson som huvudansvarig.
   
 • Stämman beslutade enligt huvudägarnas förslag att ersättning om totalt 500 000 kronor skall fördelas lika mellan styrelsens ledamöter. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
   
 • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt huvudägarnas förslag
   
 • Stämman beslutade om ändring av bolagsordning enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade även om ändring av firmateckning i bolagsordningen till att kräva två styrelseledamöter i förening
   
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet till bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. 
 • Stämman beslutade att anta huvudägarnas förslag till antagande av incitamentsprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av och förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till verkställande direktören och ledande befattningshavare.

  Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.transiro.com, eller under nyheter på NGMs hemsida.

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se