Stäng
Pressrelease från Vacse AB (publ)
5 dagar sedan
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Halvårsrapport Vacse AB (publ) januari – juni 2019

I utdrag:

 •  Hyresintäkterna uppgick till 179,6 mkr (163,5), en ökning med 9,9 procent
 •  Driftöverskottet uppgick till 149,6 mkr (136,2) vilket är en ökning med 9,9 procent 
 •  Förvaltningsresultatet uppgick till 107,7 mkr (51,8), en ökning med 107,6 procent 
 •  Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 107,7 mkr (95,7), en ökning med 12,5 procent 
 •  Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -37,6 mkr (-2,4) 
 •  Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 126,6 mkr (46,8) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav 
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 156,4 rnkr (89,0) 
 •  Fastighetsbest åndets verkliga värde uppgick till 6 430,7 mkr (5 614,4) vid periodens utgång 
 •  Under perioden har bolaget SMEBAB Cementen Kv C AB, under namnändring till Vacse Tierp 1:117 AB, förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 134 mkr 
 •  Under perioden har Vacse under sitt MTN­ program emitterat Gröna obligationer till ett värde av 600 mkr 
 •  Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,6 år (10,7) 

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:   

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79

PRESSRELEASER

från Cision

Sök på Politism.se