Stäng
Pressrelease från Almi Företagspartner
augusti 16, 2018
Detta inneråll är sponsrat och kommer från

Almi Företagspartner AB – delårsrapport januari-mars 2018

Satsning på kompetensutveckling

För att bidra till att fler företag får möjlighet att starta och växa har Almi tagit fram en ny strategi som från och med årsskiftet genomförs i hela koncernen. Målet är bland annat att införa ett mer utåtriktat och marknadsnära arbetssätt och att kunna erbjuda nya och uppdaterade tjänster som svarar mot behovet hos växande företag. Verksamheten har organiserats om och stora satsningar görs på att utveckla kompetensen hos ledare och rådgivare i hela organisationen.

Under första halvåret har Almis nyutlåning minskat främst till följd av åtgärder vidtagna i syfte att åstadkomma en mer balanserad nettoutlåning som säkerställer att Almi kan fortsätta utlåningen på en långsiktigt stabil nivå.

För att möta företagens behov av finansiering kan Almi även ställa ut garantier. Dessa är ett komplement till Almis utbud av lån och ambitionen är att öka andelen garantier under året. Under första halvåret utgjorde garantier cirka 8 procent av den totalt beviljade volymen, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Initiativ har också tagits för att stärka Almis utlånings-kapacitet till exportföretag. Under andra kvartalet har Almi och Exportkreditnämnden (EKN) etablerat ett samarbete i syfte att tillsammans kunna erbjuda små och medelstora företag en finansieringslösning bestående av en kombination av lån och exportgarantier.

Almi har dessutom sedan tidigare avtal med Svensk Exportkredit (SEK) som tillhandahåller en kreditram om 500 miljoner konor till Almi. Lånen erbjuds genom Almis organisation och kreditramen kan utnyttjas vid utlåning till exporterande små och medelstora företag.

Under första halvåret beviljades lån om 185 miljoner kronor till exporterande företag, vilket motsvarar 20 procent av den totala nyutlåningen.

Det är fortsatt hög aktivitet inom Almi Invest. Under första halvåret ökade dealflow i riskkapitalverk-samheten, medan antalet investeringar ligger i nivå med föregående år.

Almi Invest har fortsatt att kontinuerligt arbeta med avyttring av existerande innehav. Under delårsperioden har 33 portföljbolag avyttrats helt eller delvis. Som ett resultat av försäljningarna har antalet direkta innehav minskat till 338 bolag.

Under första halvåret har nya och uppdaterade tjänster inom Almis affärsutveckling tagits fram. Samtliga rådgivare har genomgått interna utbildningar. Från halvårsskiftet erbjuds de nya tjänsterna till Almis kundföretag samtidigt som de gamla fasas ut.

Koncernens resultat under delårsperioden uppgick till 55 miljoner kronor vilket är en försämring med 72 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att det under första halvåret föregående räkenskapsår gjordes ett flertal mycket resultatpositiva försäljningar inom riskkapitalverksamheten.

Flerårsöversikt

Koncernen, mkr jan-jun 2018 jan-jun 2017 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelsens intäkter 532 515 1 061 958 871 1 074 1 100
Rörelseresultat 11 145 229 11 0 35 -27
Rörelsemarginal, procent 2,2 28,1 21,6 1,1 0,0 3,2 -2,5
Resultat efter finansiella poster 55 127 241 137 139 120 75
Balansomslutning 8 563 8 339 8 509 8 170 7 929 7 803 7 733
Periodens kassaflöde -35 48 227 -226 -57 -320 -112
Soliditet, procent 87,7 88,0 87,6 88,3 89,3 88,9 88,2
Medelantal anställda 497 485 487 477 470 475 454
Utbetalda lån, belopp 889 1 243 2 335 2 953 2 542 2 017 1 959
Investerat riskkapital, belopp 89 97 181 172 208 211 249

Hela delårsrapporten för januari-jun 2018 »

http://www.almi.se/Om-Almi/Finansiell-information/

För ytterligare information kontakta:

Lotta Löfgren, finansdirektör, 072-212 07 01, lotta.lofgren@almi.se

Göran Lundwall, vd och koncernchef, Almi Företagspartner AB, tel 070-593 21 52 goran.lundwall@almi.se.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Sök på Politism.se