Stäng
blog-header
januari 20, 2013
Gustav Almestad, bloggare
Finns d plats för en kvinna? Foto: Tyler Merbler

Tomma lagstiftningshot om jämställdhet för toppchefer

Med tanke på hur stor övervikt det är på män i många av samhällets högsta maktpositioner är det förstås lockande för en jämställdhetsminister att hytta med näven lite åt det hållet. Snabbt och enkelt att peka på, ett otvetydigt mått på kvarvarande maktobalans mellan män och kvinnor. Nyamko Sabuni är inte den som tvekar att skriva utspel på DN Debatt om att kanske lagstifta lite. Tre punkter förklarar linjen som Sabuni nu vill driva:

”• För det första vill vi omvandla till lag den del i bolagskoden som handlar om att näringslivet ska eftersträva jämställdhet. Svenskt näringsliv lever i dag inte upp till sin egen överenskommelse så som den uttrycks i svensk kod för bolagsstyrning. Vi bör lagstifta om att valberedningen i varje större bolag ska sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen och att bolaget ska sträva efter en jämn könsfördelning i ledningsgruppen. Genom att till exempel flytta kravet från bolagskoden till aktiebolagslagen skärps uppföljning och tillämpning.

• För det andra vill vi i lagen införa en bestämmelse om att bolagsstämmorna i stora bolag ska sätta ett för företaget specifikt delmål om andelen kvinnor respektive män i bolagsstyrelsen och att styrelsen gör detsamma när det gäller ledningsgruppen. Vald nivå ska utifrån övrig lagstiftning, branschförhållanden och företagsspecifika förutsättningar utförligt motiveras. Bolagen ska senare förklara utfallen enligt principen om följ eller förklara.

• För det tredje vill vi precisera diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Varje stort bolag ska kunna redovisa inte bara vilka aktiva åtgärder som vidtagits för att skapa en inkluderande och icke diskriminerande arbetsplats, utan också vilka åtgärder man vidtagit för att nå eller bibehålla en jämn könsfördelning i styrelse och ledningsgrupp. Att vidta åtgärder för att kvinnliga nyckelmedarbetare stannar i företaget och kan klättra i karriär­stegen även efter första barnet är nyckeln till framgång. Vi vet att enskilda företag kan förändra chefskapets attraktionskraft genom att se över arbetsvillkor och förmånspaket.”

Kvotering och positiv särbehandling är för all del bra verktyg för att motverka den tysta särbehandling till mäns fördel som redan sker när män rekryterar män. Fler bolag som på egen hand vågar kritisera sina bekväma perspektiv, och dessutom omsätta detta i praktiken, vore definitivt av godo. Att uppmuntra eller belöna ett sådant arbete kunde vara lämpligt för jämställdhetspolitiken, men att lagstifta om detsamma är ett misstag. Ett verktyg för strukturomvandling bör inte etsas in som permanent lösning.

Nu är förstås de tre punkterna som föreslås i artikeln påtagligt vaga och knappast någon tvångströja för bångstyriga bolag. Vad kan man egentligen förvänta sig för underverk av en lagstiftning om strävandelmål och redovisning istället för konkreta krav? Reaktionen på utspelet borde kanske stanna vid en gäspning.

Det visar dock tydligt på en politik som fegspelar hur man än ser på det: trubbiga förslag utan några riktiga krav, och fokus på symboler istället för på grundläggande problem. ”Chefskapets attraktionskraft” i all ära, men vill man göra något åt arbetsvillkor och möjlighet att arbeta som förälder vore till exempel rätt till heltid och tillgång på nattöppna förskolor två bra ställen att börja – som också kommer fler människor till gagn än bara de som aspirerar på styrelseposter.

Om bloggen

Det är vi som är Genusfolket. Sidan lanserades hösten 2012 med Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Kawa Zolfagary. Efter någon månad lyckades vi rekrytera My Vingren till redaktionen. Sakta men säkert växte läsarskaran. En större sida kräver också fler som kan bidra, så vi rekryterade Nikita Feiz och Judith Kiros. I augusti 2013 blev Genusfolket en del av Politism. Hösten 2014 tillkom skribenterna Tanvir Mansur och Julia Cagan. I dag skriver Gustav Almestad, Hanna Gustafsson och Tanvir Mansur för Genusfolket.

  • Gustav Almestad
  • Hanna Gustafsson
  • Nikita Feiz
  • Tanvir Mansur

Sök på Politism.se